Statut

STATUT WSPÓLNOTY POLSKIEJ W LIBANIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.W Republice Libańskiej została założona “Wspólnota Polska w Libanie“ jako stowarzyszenie niepolityczne i niedochodowe.

§2.Adres “Wspólnoty Polskiej w Libanie”: Bejrut.

§3.Cele Stowarzyszenia:

 1. Udział w stowarzyszeniu wszystkich polskich obywateli, na stałe mieszkających w Libanie;
 2. Promocja i rozwój polskiej oświaty, kultury i tradycji;
 3. Zachęcanie polskich dzieci i młodzieży do nauki języka polskiego, udziału w koloniach i obozach letnich, wydarzeniach sportowych i artystycznych w Polsce i Libanie ;
 4. Podejmowanie inicjatywy zachęcającej do wymiany letnich kolonii i obozów pomiędzy libańskimi i polskimi dziećmi oraz młodzieżą;
 5. Popieranie organizacji spotkań kulturalnych i świąt w Libanie przez członków stowarzyszenia;
 6. Solidarność i udzielanie pomocy medycznej i oświatowej członkom stowarzyszenia stosownie do ich potrzeb;
 7. Zachęcanie do aktywności gospodarczej i inwestycyjne w Polsce;
 8. Roztaczanie troski i opieki nad polskimi miejscami pamięci narodowej w Libanie, gromadzenie polskich historycznych i narodowych dokumentów oraz pamiątek;
 9. Współpraca z polskimi organizacjami (przyjaźni i absolwentów) w Libanie;
 10. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia przed władzami libańskimi.

§4.Źródła finansowania działalności Wspólnoty:

 1. składki członkowskie
 2. dotacje rządowe
 3. darowizny, zapisy testamentowe

Środki finansowe Stowarzyszenia są dla realizacji jego celów.

§5.Stowarzyszenie składa się z trzech organów:

 1. Zgromadzenia ogólnego
 2. Zarządu
 3. Komisji rewizyjnej

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie i nim kieruje zgodnie ze statutem i obowiązującym prawem.Komisja rewizyjna działa niezależnie od Zarządu i ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu.Komisja rewizyjna nadzoruje prace Zarządu i przynajmniej raz w roku zobowiązana jest do złożenia sprawozdanie z kontroli przed Zgromadzeniem ogólnym.

§6.Regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia określa komisje i sekcje, jak również ich zadania oraz sposób wyboru lub mianowania ich członków.

§7.Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zgromadzenie ogólne Stowarzyszenia raz na 2 lata.

§8.W zakres obowiązków Komisji rewizyjnej wchodzi:

 1. nadzór nad działalnością Zarządu w zakresie jej zgodności ze statutem;
 2. zgłaszanie wniosków i sugestii przed Zgromadzeniem ogólnym odnośnie działalności Zarządu

§9.Warunki przynależności do Stowarzyszenia:

 1. ukończone 21 lat;
 2. posiadanie praw publicznych i niekaralność;
 3. zdolność do realizacji celów Stowarzyszenia;
 4. posiadanie polskiego obywatelstwa lub pochodzenia i zamieszkiwanie na stałe w Libanie.

§10.Warunkiem otrzymania członkostwa w Stowarzyszeniu jest:

 1. Spełnienie warunków określonych w §9 i złożenie pisemnej deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia oraz kopii zaświadczenia o niekaralności i kopii wyciągu z rejestru rodzinnego albo dowodu osobistego;
 2. Po złożeniu wymaganych w pkt 1 dokumentów decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje zarząd większością głosów.

§11.Zgromadzenie ogólne składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia i jego uprawnienia oraz zadania określają Postanowienia szczegółowe.

§12.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9 członków wybieranych drogą tajnego głosowania ze Zgromadzenia ogólnego.W celu spełnienia warunków ordynacji wyborczej w Zgromadzeniu ogólnym musi uczestniczyć ponad połowa członków.Kadencja Zarządu trwa 2 lata.Do komisji skrutacyjnej powołuje sie co najmniej 3 członków ze Zgromadzenia ogólnego.Wybory odbywają się pod nadzorem przynajmniej jednego urzędnika Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych.

§13.1. Przed planowanymi wyborami należy złożyć do sekcji spraw politycznych i administracyjnych w departamencie stowarzyszeń Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych kopię dokumentu ogłaszającego wybory z podaniem terminu i miejsca wyborów. Dokument ten powinien zostać złożony do miesiąca przed określonym terminem wyborów. 2. Należy również powiadomić służby bezpieczeństwa pełniące służbę w pobliżu miejsca wyborów.

§14.Bezpośrednio po wyborach Zarządu następuje określenie jego zadań, jeśli tak stanowi Regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia.Nowowybrany Zarząd zbiera się pod przewodnictwem najstarszego wiekiem członka i wybiera spośród siebie:Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, Księgowego, jak również mianuje przedstawiciela stowarzyszenia wobec władz libańskich. Jeden członek Zarządu może sprawować najwyżej 2 funkcje z wyłączeniem prawa do podejmowania decyzji i decydowania o wydatkach. Dokonuje się również określenia zadań Zarządu i każdego z członków w Postanowieniach szczegółowych.

§15.Członkowie założyciele pełnią funkcje w Zarządzie przez jeden rok od daty otrzymania zgody na założenie Stowarzyszenia.

§16.W banku, w którym prowadzone jest konto Stowarzyszenia odkładane są środki finansowe przekraczające kwotę 200.000 LL.

§17.Skarbnik nie ma prawa do wydatkowania środków pieniężnych, chyba że otrzymał pisemne polecenie podpisane przez Prezesa i Księgowego z podaniem celu.

§18.Członkowie Wspólnoty dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych
 4. Sympatyzujących
 1. Członkowie zwyczajni muszą spełniać warunki określone w §9. Mają bierne i czynne prawo wyborcze i obowiązek uczestniczenia w zebranich Stowarzyszenia co najmniej 4 razy w roku.
 2. Członkowie wspierający pomagają finansowo i rzeczowo Stowarzyszenia za zgodą Zgromadzenia ogólnego.
 3. Decyzje o przyznaniu członkostwa honorowego dla osoby, która zasłużyła się w zakresie umocnienia stosunków libańsko-polskich i dla dobra Stowarzyszenia podejmuje w drodze głosowania jawnego Zgromadzenie ogólne absolutną większością głosów na wniosek Zarządu.
 4. Członek sympatyzujący to obywatel Libanu lub cudzoziemiec na stałe mieszkający w Libanie, który posiada związki rodzinne lub przyjaźni z Polską i zobowiązuje się do przestrzegania statutu, płaci składki, ale nie ma prawa głosu.

§19.Za działanie na szkodę finansową lub moralną, przekroczenie kompetencji Zarząd stawia członka przed komisją dyscyplinarną, która zostanie wyłoniona ze Zgromadzenia ogólnego.Komisja dyscyplinarna rozpatruje wniosek zarządu w sprawie o wykroczenie członka i wyznacza karę. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej powinno zostać przedłożone zarządowi do zatwierdzenia przez co najmniej jedną trzecią (1/3) członków. Od decyzji Zarządu członek, który popełnił wykroczenie może się odwołać do Zgromadzenia ogólnego w terminie 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o decyzji Zarządu.

§20.1.Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia jeśli naruszył warunki członkostwa. albo opuścił 4 kolejne zebrania bez formalnego usprawiedliwienia lub nie uregulowal składek członkowskich po ostrzeżeniu w terminie 1 miesiaca. 2.Członek należący do Zarządu, który został wykluczony lub zrezygnował na własną prośbę nie może być również członkiem Zgromadzenia ogólnego.

§21.Zgromadzenia ogólne może dokonać zmiany Statutu na wniosek Zarządu albo 20% Zgromadzenia ogólnego. Zmiana jest ważna jeśli w Zgromadzeniu ogólnym wzięło udział co najmniej 2/3 czynnych członków, a za przyjęciem zmian głosowało co najmniej 51% Zgromadzenia ogólnego.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

§1.Zgromadzenie ogólne składa się ze wszystkich członków aktualnie należących do Stowarzyszenia.

§2.Zgromadzenie ogólne zbiera się raz w miesiącu lub dodatkowo na wniosek Zarządu albo 10% Zgromadzenia ogólnego.

§3.Zgromadzenie ogólne spłenia następujące funkcje:

 1. wybiera zarząd w drodze tajnego głosowania;
 2. zapoznaje się ze sprawozdaniami Zarządu i omawia wyniki przeprowadzonej działalności, dowiaduje się o planach Zarządu i wyraża opinie na ich temat;
 3. zgłasza propozycje i zalecnia dotyczące działalności Zarządu;
 4. dyskutuje i zatwierdza budżet oraz sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku;
 5. może spowodować zmianę statutu.

§4.Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez zgromadzenie ogólne drogą tajnego głosowania w obecności powyżej połowy członków.

§5.Wybory:

 1. Wybory Zarządu i Komisji rewizyjnej odbywają się raz na 2 lata;
 2. Co najmniej na miesiąc przed upływem kadencji zarządu należy wyznaczyć termin wyboru nowego Zarządu;
 3. Wyniki wyborów są ogłaszane natychmiast po podliczeniu glosów; wybrane zostają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów;
 4. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów równej liczby głosów wybrany zostaje kandydat starszy członkowstwem a później starszy wiekiem.

§6.Na miesiąc przed wyborami lista kandydatów powinna zostać zgłoszona do poszczególnych punktów wyborczych. Zastrzeżenia w stosunku do listy kandydatów mogą być zgłaszane najpóźniej na tydzień przed wyborami.

§7.Osoby kandydujące składają zgłoszenia kandydatury na aktualny adres Zarządu, który je rozpatruje w zakresie zgodności z wymogami.Następnie lista zaakceptowanych kandydatów jest rozpowszechniana w punktach wyborczych na 10 dni przed wyborami.Zastrzeżenia przyjmowane są w terminie do tygodnia przed wyborami.

§8.W przypadku gdy w Zarządzie są nie obsadzone 3 stanowiska następuje wybór nowych osób na te miejsca jeśli do końca kadencji pozostaje więcej niż 6 miesięcy.

§9.Zarząd zbiera się regularnie raz w miesiącu lub na wniosek Prezesa zwoływane jest dodatkowe zebranie w celu przedyskutowania i podjęcia decyzji dotyczących kwestii określonych we wniosku.

§10.

 1. Zebranie Zarządu jest prawomocne, jeśli bierze w nim udział więcej niż połowa członków;
 2. Zebranie Zarządu rozpoczyna się od odczytania protokołu z poprzedniego zebrania i podpisania go przez wszystkich obecnych na nim;
 3. decyzje na zebraniach zarządu podejmuje się większością głosów obecnych członków; w przypadku równej liczby głosów za i przeciw ostateczne rozstrzygnięcie należy do prezesa.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Prezes:

 1. Prezes Zarządu przewodniczy Stowarzyszeniu
 2. Prezes przewodniczy na zebraniach Zarządu, na zebraniach Zgromadzenia ogólnego i nadzoruje prace poszczególnych sekcji;
 3. Prezes podpisuje wszystkie oficjalne dokumenty wspólnoty oraz dokumenty związane z wydatkami;
 4. Prezes ma prawo zwołać dodatkowe zebranie Zgromadzenia ogólnego lub Zarządu.

Wiceprezes:

Zastępuje Prezesa we wszystkich w/wym okolicznościach podczas jego nieobecności.

Sekretarz:

 1. zbiera i przechowuje wszystkie protokoły i decyzje Zarządu i Zgromadzenia ogólnego;
 2. przyjmuje skargi, wnioski i wszelką korespondecję, którą następnie przekazuje prezesowi i w porozumieniu z nim odpowiada;
 3. wysyła zaproszenia na polecenia Prezesa do stosownych osób;
 4. zastępuje Skarbnika podczas jego nieobecności.

Skarbnik:

 1. przyjmuje wszelkie wpłaty na poczet Stowarzyszenia i jest za nie odpowiedzialny;
 2. zbiera składki członkowskie i wydaje na nie potwierdzenia przyjęcia;
 3. jest stałym członkiem sekcji finansowej;
 4. jest odpowiedzialny za przyjmowanie wszystkich środków pieniężnych, przekazów, przelewów i związanych z nimi dokumentów;
 5. może udzielić gwarancji i poręczenia w postaci środków pieniężnych, nieruchomości i bankowych pod warunkiem posiadania zezwolenia Zarządu, który określa wysokość takiej gwarancji.

Księgowy:

 1. nadzoruje stan finansów Stowarzyszenia;
 2. jest odpowiedzialny za cały majątek Stowarzyszenia;
 3. jest stałym członkiem sekcji finansowej.

§11.Sekcje Zarządu:

 1. sekcje prowadzą działalność zgodnie ze swoim zakresem w oparciu o przygotowane lub zaakceptowane przez zarząd plany;
 2. każda ekcja posiada kierownika i wykonawcę decyzji;
 3. każda sekcja jest otwarta dla członkow wspólnoty, członkowie wspólnoty mogą działać naraz w kilku sekcjach;
 4. członkowie sekcji są wybierani ze Zgromadzenia drogą tajnego głosowania.

§12.Składki członkowskie ustala sie na 72.000 LL, które mają być wpłacane w miesięcznych ratach po 6000 LL.

§13.Żadne pieniądze wpólnoty nie mogą być wydatkowane bez zgody zarządu. Prezes może wydatkować kwotę do 50.000 LL. Na taki wydatek Zarząd wyda zgodę na pierwszym zebraniu Zarządu.

§14.Ponowne wybory zarządu mogą odbyć się na wniosek 2/3 członków zgromadzenia ogólnego przy obecności co najmniej 51% członków.

§15.Dodatkowo zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania organizacji społecznych Wspólnota Polska może zostać rozwiązana na wniosek co najmniej 75% członków Zgromadzenia ogólnego z podaniem terminu likwidacji.

§16.W razie rozwiązania Stowarzyszenia cały jej majątek przekazany zostanie na rzecz libańskiego Czerwonego Krzyża, pod warunkiem że zostanie spożytkowane na terenie kraju swojego działania.